Voorwaarden van gebruik

BELANGRIJK! DEZE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK BEPALEN JE GEBRUIK VAN DEZE SITE, WELKE BESCHIKBAAR IS GESTELD DOOR BETER WORDEN (HIERNA “BW”). MET HET BENADEREN VAN DEZE SITE, GEEF JE JE ERKENNING AAN EN ACCEPTATIE VAN DEZE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK. DEZE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK ZIJN ONDERHEVIG AAN VERANDERING VANUIT BW OP ELK MOMENT NAAR HAAR GOEDDUNKEN. JE GEBRUIK VAN DEZE SITE NADAT ZULKE WIJZIGINGEN ZIJN DOORGEVOERD MAAKT DEEL UIT VAN JE ERKENNING AAN EN ACCEPTATIE VAN DE VERANDERINGEN. GELIEVE DEZE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK REGELMATIG TE RAADPLEGEN. 

 

Toegang Tot Deze Site

Je gaat akkoord deze site uitsluitend voor wettelijke doeleinden te gebruiken zoals hieronder in meer detail beschreven in het gedeelte over ‘Beperkingen voor gebruik’. Je gaat akkoord om geen acties te ondernemen die de veiligheid van deze site in gevaar kunnen brengen, de site ontoegankelijk maken voor anderen of op andere manieren schade kunnen toebrengen aan de site en de inhoud daarvan. Je gaat akkoord om niets aan de inhoud toe te voegen, te extraheren of enigszins te wijzigen, of te proberen toegang te krijgen tot inhoud die niet voor jou bedoeld is. Je gaat akkoord om deze site niet te gebruiken die in het geding kunnen zijn met de rechten van derde partijen. Om toegang te krijgen tot deze site of enkele van de middelen die het te bieden heeft, kun je verzocht worden om bepaalde registratie details of andere informatie te verschaffen. Het is een conditie van je gebruik van deze site dat al de informatie die je beschikbaar stelt op deze site correct zal zijn, huidig en volledig. Indien BW van mening is dat de informatie die je beschikbaar stelt niet correct, huidig of volledig is, dan hebben we het recht je toegang tot deze site of ieder van haar materialen te weigeren, en je toegang te beëindigen of op te schorten, zonder berichtgeving.

Beperkingen voor gebruik

Deze site is beschikbaar gesteld uitsluitend voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, en/of zo dat je kunt leren over BW en de diensten die we verlenen. Je mag geen gebruik maken van deze site voor enig ander doel, incluslief ieder commercieel doel, zonder BW’s uitdrukkelijke geschreven toestemming vooraf. Bijvoorbeeld, je mag niet (en mag niet enige andere partij autoriseren) (i) deze site gezamenlijk branden, of (ii) deze site framen, of (iii) hyper-linken naar deze site, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een geautoriseerde vertegenwoordiger van BW. T.a.v. het doel van deze Voorwaarden Van Gebruik, “gezamenlijk branden” betekent het tonen van een naam, logo, handelsmerk, of andere manieren van toekenning of identificatie van enige partij op een manier die naar alle redelijkheid een gebruiker de indruk geeft dat zo’n andere partij het recht heeft tot het tonen, publiceren of distribueren van deze site of de benaderbare inhoud daarvan binnen deze site. Je gaat akkoord om samen te werken met BW om iedere vorm van ongeautoriseerd gezamenlijk branden , framen of hyper-linken onmiddellijk te staken.

 

Eigendom informatie

 • Handelsmerken

Het materiaal en de Inhoud die beschikbaar is van deze website, en iedere andere Wereld Wijde Web site, die eigendom is, bewerkt wordt, gelicentieerd wordt, of gecontroleerd door BW is de eigendom informatie van BW of de partij die de Inhoud verschafte aan BW, en BW of de partij die de Inhoud verschafte aan BW behoud al de rechten, titels en belangen tot de Inhoud. In aansluiting hierop, de Inhoud mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd, herdrukt, ge-upload, gepost of verstuurd op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BW, of tenzij schriftelijke goedkeuring daartoe is gegeven ergens anders op deze site, met uitzondering dat je een kopie kunt uitprinten uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het is je niet toegestaan om gebruik te maken van de merken of logo’s die verschijnen door deze site zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BW.

 • Auteursrechten

Deze site en de Inhoud ervan worden beschermd vanuit Europese en/of buitenlandse wetgeving t.a.v. auteursrecht en behoort toe aan BW en of haar partners, affiliates, donateurs of derde partijen. De auteursrechten voor de Inhoud worden beheerd door BW of andere eigenaars van auteursrechten die BW hebben geautoriseerd tot gebruik daarvan op deze site. Je mag Inhoud uitsluitend downloaden en herdrukken voor niet-commercieel, niet publiekelijk, persoonlijk gebruik (indien je deze site bekijkt als een werknemer of lid van een bedrijf of organisatie, dan mag je Inhoud uitsluitend downloaden en herdrukken voor educatie en andere niet-commerciële doelen binnen je bedrijf of organisatie, tenzij anders toegestaan vanuit BW, bijvoorbeeld in sommige gedeeltes van de website die met een password zijn afgeschermd). Je mag op geen enkele wijze plaatjes of andere Inhoud van deze site manipuleren of wijzigen.

Hyper-Links

Deze site kan gebruik maken van hyper-links naar andere sites die niet beheerd worden door of gerelateerd zijn aan BW. Het insluiten van een hyper-link naar een derde partij houdt geenszins een aanbeveling of sponsering in vanuit BW naar die site. Hyper-links naar dergelijke sites worden beschikbaar gesteld als een dienst naar gebruikers en zijn niet gesponsord of geaffilieerd met deze site of BW. BW heeft geen inspectie uitgevoerd op enkele of alle van dergelijke sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites. BW maakt ook geen voorstellingen over de beschikbaarheid van hyper-linked sites. Hyper-links dienen te worden benaderd op eigen risico van de gebruiker, en BW maakt geen voorstellingen of garanties over de inhoud, volledigheid of nauwkeurigheid van deze hyper-links of de sites die gehyper-linked zijn naar deze site. Indien je gebruik maakt van een hyper-link naar een site, wees je dan bewust dat je de BW website verlaat en onderhevig wordt aan de regels en condities van de gelinkte site(s). We bevelen je aan dat je jezelf op de hoogte stelt van de Voorwaarden Van Gebruik van iedere site waarnaar je linkt vanuit de BW site.

Inzendingen

Je verleent hierbij aan BW de royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve rechten tot gebruik, her-productie, aanpassing, verandering, publicatie, vertaling, het maken van afgeleide werken, distribueren, tentoonstellen en publiceren van alle inhoud, opmerkingen, suggesties, ideeën, visueels, of andere informatie gecommuniceerd naar BW via deze site (gezamenlijk, hierna bekend als “Inzendingen”), en het insluiten van iedere inzending in andere werken in iedere vorm, media, of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld wordt. BW zal niet verplicht zijn om welke Inzending dan ook als vertrouwelijk te behandelen, en mag iedere inzending gebruiken binnen haar bedrijfsvoering (inclusief zonder beperkingen, voor producten of adverteren) zonder verplichtingen aan te gaan voor royalty’s of iedere andere vorm van inachtneming, en zal geen verplichtingen op welke manier dan ook verschuldigd zijn als gevolg van iedere vorm van vergelijkbare overeenkomsten die zouden kunnen verschijnen in de toekomst van de bedrijfsvoering van BW. Met het insturen van een Inzending, verzeker je naar ons dat je wettelijk het recht hebt om de inhoud van je Inzending te plaatsen en dat dit geenszins in strijd zal zijn met welke wetgeving dan ook of de rechten van een persoon of entiteit.

BW zal iedere persoonlijke informatie die je inzend via deze site behandelen in overeenkomst met het Privacy Beleid zoals aangegeven op deze site.

 

Veiligheid voor kinderen

Het beschermen van de online privacy van kinderen is bijzonder belangrijk voor ons, en we conformeren ons aan de Amerikaanse nationale regering die kinderen jonger dan 13 jaar van rechtswege beschermd. Voor die reden, staat BW zover we ons daar van bewust zijn kinderen onder de 13 jaar niet toe om een geregistreerde member van onze sites te worden, of goederen of diensten te kopen op onze sites, zonder de aantoonbare toestemming vanuit ouders. BW houdt zich niet willens en wetens bezig met het verzamelen van en verzoeken tot informatie van kinderen onder de 13 jaar, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming vanuit de ouders. Indien we ooit kinderen jonger dan 13 jaar insluiten als onderdeel van onze bedoelde doelgroep voor onze site, dan zullen die specifieke pagina´s, in overeenstemming met de bepalingen van de Online Privacy Wetgeving Voor Kinderen (COPA: Children´s Online Privacy Protection Act), duidelijk worden geïdentificeerd en zijn voorzien van een expliciet privacy mededeling; en zullen we processen beschikbaar stellen om de goedkeuring van ouders te krijgen, toegang te verlenen tot informatie en ouders in staat te stellen om de informatie van hun kinderen te verwijderen.

Downloaden van materiaal

Je begrijpt dat BW geen garanties of waarborgen kan geven of geeft dat files die beschikbaar zijn om te downloaden van het Internet vrij zijn van virussen, wormen Trojan horses of andere code die eigendommen kunnen vervuilen of schaden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controle punten om te voorzien aan je specifieke behoeften voor nauwkeurigheid van data input en output, en voor het onderhouden van een manier buiten deze site om voor het herstellen van iedere vorm van verloren data. BW neemt geen verantwoordelijkheid of risico voor jouw gebruik van het Internet.

Disclaimer

BW MAAKT GEEN UITDRUKKELIJKE OF VERONDERSTELDE WAARBORGEN, VERTEGENWOORDIGINGEN OF AANBEVELINGEN OP WELKE MANIER DAN OOK MET BETREKKING TOT DEZE SITE, DE DIENST OF DE INHOUD. BW VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE WAARBORGEN IN WEKE VORM DAN OOK, TOT UITDRUKKING GEBRACHT, VERWOORD, GEINSINUEERD, STATUTAIR OR ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKEND TOT, VERONDERSTELDE WAARBORGEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK, MET BETREKKING TOT DE SITE, DE DIENST, DE INHOUD, EN IEDER PRODUCT OF DIENST GELEVERD OF GEBODEN TE WORDEN VIA DEZE SITE. BW GEEFT GEEN GARANTIES DAT DE FUNCTIES DIE GEBODEN WORDEN VIA DEZE SITE OF DE DIENST ONGESTOORD, OP TIJD, BETROUWBAAR EN ZONDER FOUTEN PLAATS ZAL VINDEN, OF DAT TEKORTKOMINGEN IN DE SITE OF DIENST ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. BW GEEFT GEEN WAARBORGEN T.A.V. DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD, OF DAT WELKE FOUT IN DE INHOUD DAN OOK GECORRIGEERD ZAL WORDEN. DE SITE, DE DIENST EN DE INHOUD WORDEN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN ‘ZOALS HET IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’.

Beperkingen op aansprakelijkheid

BW, HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, FILIALEN, LICENTIE HOUDERS, DIENSTVERLENERS, INHOUD VERSCHAFFERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN EN DIRECTEUREN ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORM VAN INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, WERKELIJKE, GEVOLG, SPECIALE, VOORBEELD OF ANDERE SCHADES, INCLUSIEF HET VERLIES VAN OMZET OF INKOMSTEN, PIJN EN EMOTIONEEL LEED, OF VERGELIJKEBARE SCHADES, ZELFS ALS BW GEADVISEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES. IN GEEN GEVAL ZAL DE COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN BW EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, FILIALEN, LICENTIE HOUDERS, DIENSTVERLENERS, INHOUD VERSCHAFFERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN EN DIRECTEUREN, NAAR ENIGE PARTIJ (ONGEACHT DE VORM VAN HANDELEN, OF IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) HET BEDRAG AN € 100 TE BOVEN GAAN OF HET BEDRAG DAT JE BETAALD HEBT AAN BW VOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE INHOUD, PRODUCT OF DIENSTVERLENING VAN WAARUIT AANSPRAKELIJKHEID VOORTKWAM.’.

Vrijwaring

Je zal BW en haar dochtermaatschappijen, filialen, licentie houders, dienstverleners, inhoud verschaffers, werknemers, agenten, functionarissen, directeuren en contractanten (hierna bekend als “Gevrijwaarde Partijen”) vrijwaren en niet aansprakelijk stellen van iedere breuk van deze Voorwaarden Van Gebruik door jou, inclusief ieder gebruik van Inhoud anders dan expliciet toegestaan in deze Voorwaarden Van Gebruik. Je gaat akkoord dat de Gevrijwaarde Partijen geen aansprakelijkheid hebben in relatie tot iedere vorm van breuk of ongeautoriseerd gebruik, en je gaat akkoord dat Gevrijwaarde Partijen geen verantwoordelijkheid hebben voor enige en alle verliezen, schades, beoordelingen, beloningen, kosten, vergoedingen, en kosten voor advocaten in relatie hiermee. Je zult ook Gevrijwaarde Partijen vrijwaren en niet aansprakelijk stellen van iedere claim via derde partijen als gevolg van jouw gebruik van de informatie die je benaderd hebt via deze site. ’.

 

Informatie Die Je Indient - Verschaft

Je mag geen materiaal posten, versturen, indienen, publiceren of delen met deze site:

 • waarvoor je geen recht hebt om te posten, inclusief eigendom materiaal van welke derde partij dan ook;
 • dat illegale activiteiten aanmoedigt of de intentie bespreekt om een illegale daad te begaan;
 • dat vulgair is, obsceen, pornografisch of onfatsoenlijk;
 • dat niet direct betrekking heeft op deze site;
 • dat bedreigend is naar anderen, grof, beschuldigend, zwart makend, inbreuk doet op privacy, stalkend, onzedelijk is, pornografisch, racistisch, beledigend, pestend, bedreigend of aanvallend;
 • er op uit is om kinderen te schaden door ze bloot te stellen aan niet geschikte Inhoud/materiaal, ze te vragen om persoonlijke te identificeren details of op andere manieren;
 • inbreuk doet op intellectueel eigendom of andere rechten van een entiteit of persoon, inclusief de auteursrechten of handelsmerken van iemand of hun rechten van publiciteit;
 • in strijd is met welke wetgeving dan ook of verondersteld kan worden in strijd te zijn met welke wetgeving dan ook;
 • waarmee je je voor iemand anders doet uitgeven of een onjuiste voorstelling van zaken geeft t.a.v. je connectie met een entiteit of persoon of op andere wijze je aanhef of id. manipuleert om de oorsprong van de inhoud te maskeren;
 • waarmee commerciële activiteiten worden geadverteerd (b.v. aanbieden van producten of diensten die gekocht kunnen worden) of op andere wijze wordt deelgenomen aan commerciële activiteiten (b.v. aanbieden van verlotingen of wedstrijden, het tonen van sponsering banners, en/of aandacht vragen voor goederen of diensten) met uitzondering wanneer dat eventueel specifiek wordt goedgekeurd op deze site;
 • waarmee fondsen, adverteerders of sponsoren worden geworven;
 • dat programma’s bevat met virussen, wormen en/of Trojaanse paarden of enige andere vorm van computer code, files of programma’s die ontwikkelt zijn/is om de functionaliteit van computer software of hardware of telecommunicatie te onderbreken, vernietigen of beperken;
 • dat de normale doorgang van een dialoog onderbreekt, dat een scherm sneller laat scrollen dan andere gebruikers in staat zijn om te typen, or anderszins de mogelijkheid aantast van andere mensen om real time deel te nemen aan activiteiten via deze site;
 • dat files bevat in MP3 formaat;
 • dat bijdraagt aan een piramide spel of gelijksoortige systeem;
 • dat géén gehoor geeft / rebelleert aan beleid of richtlijnen die regelmatig worden opgesteld t.a.v. het gebruik van deze site of netwerken die verbonden zijn met deze site; of
 • dat hyper-links bevat naar andere sites die inhoud bevatten dat valt onder de beschrijvingen zoals hierboven aangegeven.

Ondanks dat we géén verplichtingen hebben om dit te doen, behoudt BW zich het recht voor om deze site te monitoren om het nakomen van deze Voorwaarden Van Gebruik te waarborgen, als ook het recht om informatie te verwijderen of te weigeren om wat voor reden dan ook. Ondanks deze rechten, blijf je zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die je verschaft. Je erkent en gaat akkoord dat zowel BW als enige derde partij die Inhoud verschaft aan BW géén enkele aansprakelijkheid neemt of heeft voor iedere actie of het nalaten van actie vanuit BW of zo’n derde partij voor informatie die wordt ingediend / verschaft.

Beveiliging

Ieder password dat gebruikt wordt voor deze site is uitsluitend voor individueel gebruik. Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid van je password (indien je daarover beschikt). BW heeft het recht om je password te monitoren en, op haar goeddunken, je verplichten het te veranderen. Indien je enig password gebruikt waarvan BW van mening is dat het onveilig is, dan zal BW het recht hebben je te verplichten je password te veranderen en / of je account te beëindigen.

Het is je niet toegestaan om diensten of faciliteiten te gebruiken in relatie tot deze site om de beveiliging in gevaar te brengen of te knoeien met systeem bronnen en / of accounts van gebruikers. Het gebruik of distributie van instrumenten die er op gericht zijn de beveiliging in gevaar te brengen (b.v. programma’s die naar passwoorden raden, instrumenten voor kraken van systemen of instrumenten om netwerken te onderzoeken) is ten strengste verboden. Indien je betrokken raakt bij overtreding van systeem beveiliging, Dan behoudt BW zich het recht voor om je details vrij te geven aan systeem administrators van andere sites om ze te ondersteunen in het oplossen van beveiliging incidenten. BW behoudt zich het recht voor om verdachte inbreuken op deze Voorwaarden Van Gebruik te onderzoeken.

BW behoudt zich het recht voor om volledig mee te werken met iedere autoriteit verantwoordelijk voor nakoming van wetgeving of verzoek van een rechtbank dat BW vraagt of dicteert om de identiteit van iemand vrij te geven die email berichten plaats, of publiceert, of op een andere wijze materiaal beschikbaar stelt waarvan wordt aangenomen dat het strijdig is met deze Voorwaarden Van Gebruik.

MET HET ACCEPTEREN VAN DEZE OVEREENKOMST GA JE AKKOORD DAT BW NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE CLAIM ALS GEVOLG VAN ACTIES DIE ZIJN GENOMEN DOOR BW GEDURENDE OF ALS GEVOLG VAN HAAR ONDERZOEKEN EN/OF ALS GEVOLG VAN GENOMEN ACTIES DOOR BW OF AUTORITEITEN VERANTWOORDELIJK VOOR NAKOMING VAN WETGEVING.

Claims voor Aantasting Van Copyright

Overeenkomstig met Titel 17, Amerikaanse Code, Onderdeel 512(c)(2), dienen meldingen van claims voor aantasting van copyrights gezonden te worden aan de Verantwoordelijke Agent van de Dienst Verlener.

Diversen

Deze Voorwaarden Van Gebruik zullen bepalend zijn en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetgeving in Nederland, zonder uitvoering te geven aan enigerlei richtlijn inzake strijdige wetgeving. Je geeft specifiek toestemming aan persoonlijke jurisdictie in Nederland in het geval van een geschil tussen jou en BW als gevolg van deze Voorwaarden Van Gebruik of hierop betrekkend hebbend. De partijen voor deze Voorwaarden Van Gebruik gaan beiden akkoord dat de exclusieve locatie voor enig geschil tussen de partijen als gevolg van deze Voorwaarden Van Gebruik of hierop betrekking hebbend de federale rechtbank in Nederland betreft. Indien enig onderdeel van deze Voorwaarden Van Gebruik onwetmatig is, ongeldig of niet afdwingbaar, dan zal dat deel worden beschouwd als scheidbaar en niet de validiteit en afdwingbaarheid van de overige voorzieningen aantasten. Deze Voorwaarden Van Gebruik betreffen de totale overeenkomst tussen de partijen betrekken hebben op dit onderwerp. Ongeacht voorafgaande zullen aanvullende voorwaarden en condities op deze site de items reguleren waarop ze betrekking hebben. BW mag deze Voorwaarden Van Gebruik op ieder moment herzien door het updaten van deze plaatsing.